Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Ekotukitoiminnalla työpaikan ekoarkeen • 1.10.2008puheenvuorotKuinka ilmastonmuutosta torjutaan kunnissa

Silja Sarkkinen
projektikoordinaattori, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin toimintamalli, jossa työyksiköihin nimetyt ekotukihenkilöt toimivat ympäristötyön edistäjinä. Ekotukihenkilöverkoston luominen aloitettiin vuonna 2006. Tavoitteena on nimetä yksi ekotukihenkilö jokaiseen työyksikköön, jossa on enintään 100 henkilöä. Ekotukihenkilöinä on jo noin 350 ympäristöasioista kiinnostunutta ja motivoitunutta työntekijää lähes kaikissa Helsingin kaupungin virastoissa.

Ekotukitoiminnan tavoitteena on ympäristövastuullisuuden lisääminen työpaikoilla, ympäristöasioiden integroiminen kaikkeen kaupungin toimintaan sekä luonnonvarojen säästäminen. Ekotukitoiminnan käynnistäminen on ollut osa Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaa 2005–2008 (HEKO), joka samalla on kaupungin neljäs ympäristöohjelma. Työntekijöiden lisääntyneen ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisuuden avulla pyritään jalkauttamaan kaupungin ympäristöpolitiikkaa käytännön ruohonjuuritason ympäristötyöksi, jonka vaikutukset ajan mittaan näkyvät ympäristön tilan parantumisena ja taloudellisinakin säästöinä. Ympäristön huomioon ottava toiminta näkyy työpaikalla esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisynä, tehostuneena jätteiden lajitteluna, energiansäästönä, ekohankintoina ja kestävinä liikkumistapoina.

Valtaosa ekotukihenkilöistä on osallistunut kahden päivän peruskoulutukseen ja on näin saanut eväitä oman yksikkönsä ympäristöasioiden tuntijana ja kehittäjänä toimimiseen. Ekotukihenkilöitä tuetaan kuukausikirjeen, käsikirjan, intranet-sivuston, neuvonnan ja koulutusten avulla. Tukea tarvitaan kuitenkin paljon enemmän. Työtovereiden opastaminen ja innostaminen arjen ekotekoihin on ekotukihenkilön roolissa keskeistä. Tarkoituksena ei ole, että ympäristöasiat sälytetään yksinomaan ekotukihenkilölle. Kiire, tottumukset, muutosvastarinta ja välinpitämättömyys tuovat haastetta ympäristöinnostajille.

Ilman johdon tukea ja sitoutumista ekotukitoimintaa ei voi toteuttaa. Ekotukihenkilöksi nimeäminen ja tehtävän hoitamisesta ja ajankäytöstä sopiminen tapahtuvat työyksiköissä. Koko työyksikön toimintakulttuuri vaikuttaa toiminnan etenemiseen. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni kaupungin työntekijä omaksuu vähemmän ympäristöä kuormittavat toimintatavat ja on luomassa uutta työpaikan ympäristövastuullista ekoarkea. Lähes 40000 työntekijän organisaation tekemiset ja tekemättä jättämiset näkyvät.

Myös ilmastonmuutos ja sen hidastaminen ovat esillä koulutuksessa, tukimateriaaleissa ja toiminnassa. Lisää potkua ilmastotyöhön tulee toteutuessaan tuomaan YTV:n JULIA2030 – hanke, jonka myötä ekotukitoiminta tullaan käynnistämään Vantaalla ja Espoossa. Hankkeessa tuotetaan mm. kasvihuonekaasujen laskentatyökaluja ilmastovaikutusten arvioimiseen.

Ekotukitoiminnan mallintamiseen, edelleen kehittämiseen ja vaikutusten arviointiin on haettu EU-rahaa virolais- ja suomalaiskaupunkien yhteistyöhankkeena. Tulevassa hankkeessa tuotetaan ja levitetään laajemminkin malleja ja työkaluja työelämän ympäristövastuullisuuden edistämistyöhön. Ekotukitoiminta ja sen avulla syntyvä uusi ympäristövastuullinen toimintakulttuuri soveltuu malliksi muillekin julkisen sektorin työpaikoille.