Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Suomen energiantuotannon ilmastopäästöjä mahdollista vähentää puoleen • 10.11.2007uutisarkisto

Suomen energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää puoleen vuoteen 2020 mennessä uuden Maakaasuyhdistyksen teetättämän selvityksen mukaan. Konsultointiyritys Pöyryn tekemessä selvityksessä päästöjä vähennetään lisäämällä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa etenkin maakaasun avulla ja vähentämällä sähkön lauhdetuotantoa. Selvityksessä esitetyillä toimilla laskettaisiin Suomen kasvihuonekaasupäästöjä kaikkiaan viidenneksellä.

Selvityksessä arvioidaan Suomessa olevan vielä runsaasti potentiaalia yhteistuotannon lisäämiseksi etenkin sähköntuotannossa. Maakaasua pidetään erityisen sopivana polttoaineena yhteistuotantolaitoksille sen korkean rakennusasteen ansiosta, mikä mahdollistaa suhteessa suuremman sähköntuotannon osuuden. Maakaasun avulla korvattaisiin erityisesti kivihiilen käyttöä. Vähäpäästöistä sähköntuotantokapasiteettia kasvattaa selvityksessä myös rakenteilla oleva 5. ydinvoimayksikkö, puupolttoaineiden käytön ja tuulivoiman lisääminen, jätteeenpoltto sekä vesivoiman koneistouusinnat. Puun energiakäytön voimakkaan lisääntymisen arvioidaan korvaavan etenkin turpeen polttoa.

Selvityksessä on laadittu kaksi kehitysskenaariota, joiden erona on maakaasun lisäämisen voimakkuus. Skenaarioissa päästään noin 30 ja 45 prosentin hiilidioksidipäästövähennyksiin energiantuotannossa suhteessa vertailuvuoden 2004 päästöihin. Energiantuonnosta syntyi 2004 hiilidioksidipäästöjä noin 40 miljoonaa tonnia. Voimakkaampikaan maakaasun käytön lisäys ei kuitenkaan nostaisi maakaasun osuutta Suomen energiantuotannossa eurooppalaista keskitasoa korkeammalle. Lisäys kuitenkin edellyttää maakaasuverkoston laajentamista ja uusien voimaloiden rakentamista.

"Päästöjen vähentämismahdollisuuksia arvioitaessa unohdetaan usein maakaasun tarjoamat mahdollisuudet" toteaa asiantuntija Juha Elo Pöyryn energiakonsultoinnista.

Pohjalla selvityksessä on Kauppa- ja teollisuusministeriön laskelmat päästöjen ja energiantuotannon kehityksestä tilanteessa, jossa kansainvälisten sopimusten velvoitteet täytetään (ns. WAM-skenaario). Lähtöoletuksissa ei ydinvoimaa eikä sähköntuontia lisätä eikä uutta vesivoimaa rakenneta merkittävissä määrin. Lisäydinvoiman todetaankin laimentavan intoa muihin investointeihin ja heikentävän siten selvityksen skenaarioiden toteutumismahdollisuutta. Ydinvoiman lisäkapasiteetti korvaisi lähinnä Suomen ulkopuolella tapahtuvaa lauhdetuotantoa, sähköntuontia ja ajoittain jopa yhteistuotantoa.

Reippaiden päästövähennysten toteutuminen vaatii kuitenkin vankkaa poliittista tukea. Tarvitaan hallinnollisia tukitoimia, tiukkaa ohjausta sekä panostusta huoltovarmuuteen.